Можете да заявите участие в семинар по определена тема, като се свържете с наш координатор чрез меню Контакти или да се регистрирате онлайн на страницата ни и сами да си изберете семинар и дата от списък.

Списък на всички теми за обучение

Име на тема
 
Правомощия на кметове на кметства и кметски наместници
Компетентности и правомощия на данъчната администрация в общините
Подобряване на общинските системи за финансов контрол и одит, управление на риска
Методи и аналитични техники за дългосрочно бюджетно прогнозиране
Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси
Подобряване административното обслужване на гражданите
Протоколни и обредни дейности на общините
Ефективно управление на общинското образование
Общинска младежка политика и закрила на детето
Социалните услуги – потребности и възможности на общините
Общинска политика за развитие на културата и туризма
Разработване и изпълнение на общинска политика
Комуникация с гражданите и отчетност на местната власт
Подобряване на обществения ред и превенция на бедствия и кризи
Устройство на територията – устройствена политика и планиране
Управление на водите
Управление на отпадъците и опазване на околната среда
Енергиен мениджмънт
Подготовка и изпълнение на европейски проекти
Административен капацитет за изпълнение на европейски проекти
Процедури по обществени поръчки
Европейски проекти за опазване на околната среда
Финансово управление на европейски проекти
Процедури по обществени поръчки
Подготовка и изпълнение на европейски проекти