Още 245 души получиха сертификати от ЕИПА

15 декември 2014 г.

През месеците октомври, ноември и декември 2014 г. се състояха още няколко обучения на Европейския институт за публична администрация (ЕИПА). В модулите „Политика за околната среда: Политика, законодателство и изпълнение”„Правила за Европейски обществени поръчки, политика и реформи“„Анализ на ползите и разходите от финансирането на Европроекти: Защо и как?“ и „Представяне на програмния период 2014-2020 на Европейските, структурни и инвестиционни фондове“ участваха 245 представители на общини.

Обученията са финансирани по Проект „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт” №: 0118-НСОРБ-1.10; BG161PO002-1.10.01-0001-C0001 и договор за предоставяне на БФП  №: 48/13.03.2013 се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по  Структурните фондове”, Мярка на подкрепа 10: „Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани по СКФ”.

Обученията се провеждаха в централния офис на ЕИПА в гр. Маастрихт (Нидерландия), в градовете Барселона (Испания) и Брюксел (Белгия).

 


ЕИПА проведе обучения по Европроекти

12 септември 2014 г.

В периода 29 юни – 11 септември 2014 г. Европейският институт за публична администрация (ЕИПА) обучи 383 представители на общини по теми: „Политика за околната среда: Политика, законодателство и изпълнение”, „Развитие на публичната администрация“, „Правила за Европейски обществени поръчки, политика и реформи“, „Анализ на ползите и разходите от финансирането на Европроекти: Защо и как?“ и „Представяне на програмния период 2014-2020 на Европейските, структурни и инвестиционни фондове“.

Обученията са финансирани по Проект „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт” №: 0118-НСОРБ-1.10; BG161PO002-1.10.01-0001-C0001 и договор за предоставяне на БФП  №: 48/13.03.2013 се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по  Структурните фондове”, Мярка на подкрепа 10: „Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани по СКФ”.

НСОРБ извърши събирането и обработката на документите и информацията на кандидатите за включване в обученията на ЕИПА.

Участвалите дадоха много висока оценка за програмата, лекторите и организацията. При завършването всички те получиха сертификат от ЕИПА.

Първият месец на новата 2014 г. е успешен за проекта

3 февруари 2014 г.

Обученията по проекта бяха възобновени на 13 януари 2014 г. и за по-малко от 3 седмици бяха проведени 31 семинара по 15 модула с 863 участника.

Така общият брой на проведените обучения е 146, а обучените общински служители достигна 4033.


Семинар по „Общинска политика за развитие на културата и туризма” проведен от 13 до 15 януари 2014 г. в хотел “Акорд”, гр. София.

_____________________________________________

Стартира и последният модул по проекта

3 януари 2014 г.

С два семинара в Бургас и Варна през месец декември стартира и последния модул по проекта «Общинска политика за развитие на културата и туризма». Въпреки напрегнатата програма на общините в края на годината и ограничения период за провеждане на обучение – от 1 до 20 декември, нови 25 семинара събраха още 632 общински специалисти.

С това общият брой на семинарите стана 115, а участвалите в тях – 3170.


Семинар по «Устройство на територията – устройствена политика и планиране» проведен от 11 до 13 декември в Банско.

_____________________________________________

Стартираха още 16 учебни модула

2 декември 2013 г.

Началото на месец ноември даде старт на нови 16 обучителни модула:

  • Ефективно управление на общинското образование
  • Компетентности и правомощия на данъчната администрация
  • Протоколни и обредни дейности на общините
  • Разработване и изпълнение на общинска политика
  • Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси
  • Енергиен мениджмънт
  • Общинска младежка политика и закрила на детето
  • Подобряване административното обслужване на гражданите
  • Подобряване на общинските системи за финансов контрол и одит, управление на риска
  • Управление на отпадъците и опазване на околната среда
  • Методи и аналитични техники за дългосрочно бюджетно прогнозиране
  • Подобряване на обществения ред и превенция на бедствия и кризи
  • Социалните услуги – потребности и възможности на общините
  • Устройство на територията – устройствена политика и планиране
  • Комуникация с гражданите и отчетност на местната власт
  • Управление на водите и екология

По някои от тези теми, например «Протоколни и обредни дейности на общините» и «Подобряване на обществения ред и превенция на бедствия и кризи» до момента не са организирани никакви обучения за общинските специалисти и проектът на НСОРБ събира експертите, работещи в тези дейности за първи път.

Обученията са тридневни, като са разпределени териториално в цялата страна с цел удобно пътуване и пестене на време на участниците.

През месец ноември се проведоха 42 семинара с 1045 участника, като общият брой семинари от началото на проекта е 90, с общо 2538 участника.


Семинар по „Енергиен мениджмънт”, проведен от 6 до 8 ноември в Благоевград.

_____________________________________________

Обучение на обучители по модул „Общинска политика за развитие на културата и туризма”

20 ноември 2013 г.

От 14 до 17 ноември 2013 г. в гр. Велико Търново, хотел „Интерхотел” се проведе обучение на обучители по модул „Общинска политика за развитие на културата и туризма”. Организатор беше Консорциум „Обединени експерти”, а в обучението взеха участие 21 общински служители.

Бяха представени необходимите знания и техники за обучаване на възрастни. Д-р Тодор Чобанов – ерудиран и компетентен лектор, с опит в политиката за развитие на културата и туризма, представи по интересен начин материала от наръчника. Успя да увлече и задържи вниманието на аудиторията. Предизвика с лекота дискусии, зададе въпроси и провокира споделянето на добри практики от общините. Оля Иванова и Илиян Иванов също поднесоха интересно своите лекции.

Всички обучаеми – представители на различни общини, представиха своите културни събития и прояви от местно и регионално значение. В залата имаше подходящ инструментариум за интересно и атрактивно представяне на Календара на културните събития на общините.

Най-активни по време на семинара бяха Елена Балтаджиева - Община Каварна, Амелия Гешева - община Пловдив и Татяна Иванова Димитрова - район Възраждане, Столична община.

_____________________________________________

Обучение на обучители по тема „Подобряване на административното обслужване на гражданите”

2 ноември 2013 г.

Обучението на обучителите по тема „Подобряване на административното обслужване на гражданите” се проведе от 28 до 31 октомрви 2013 г. в гр. София, Парк хотел Москва, зала „Конферанс 5“. Цялостното провеждане на обучението, както и съпровождащата логистика бяха организирани от РААБЕ България ООД. Отделните теми на модула бяха представени от ключовите експерти по начин, който максимално отговаря на изискването към обучителите за бъдещото обучение от тяхна страна на служителите от общините.

Ива Таралежкова представи материала за Методи и техники за обучение на възрастни, съобразявайки се с характера на аудиторията, като осигури обстановка в която участниците се чувстваха като събеседници. Лектори по основната тематика на обучението бяха експертите Зоя Цвяткова и Сезгин Бекир.

След приключване на обучението участниците в семинара получиха сертификат за преминали обучението и успешно издържан тест по модулите на посочената тема и сертификат за преминали подготовка по ”Методи и техники за обучение на възрастни“.

Най-активно в семинара се включиха Весела Георгиева Юнакова, главен юрисконсулт, община Аксаково, Георги Генчев Георгиев, началник отдел ИТ, община Стара Загора, Гергана Асенова Борисова, главен специалист ИО, община Кюстендил, Мариус Тодоров Конов, секретар, община Монтана, Милен Петров Колев, Директор „Обща администрация“, район Аспарухово, община Варна, Пенка Райкова Райкова, главен експерт ИОТ, община Септември, Петър Божидаров Бакалов, Директор „Информационно и административно обслужване“, район Одесос, община Варна, Румяна Ненова Дъчева, секретар, община Дряново, Севдалина Тодорова Джамбазка, секретар, община Роман, област Варна, Стефка Живкова Лазарова, началник отдел МДТ, община Лом, Таня Каменова Атанасова, началник отдел „АО и ЕСГРАОН“, община Кюстендил, Татяна Енчева Кирилова, главен секретар, Областна администрация Стара Загора, Христлена Асенова Цветанова, Директор „Дирекция АОП и ФСД“, община Лом, Цеца Драгова Радкова-Колева, началник сектор МТО, община Кърджали.

_____________________________________________

Обучение на обучители за модул «Управление на водите»

1 ноември 2013 г.

Обучение на обучители за модул «Управление на водите» се проведе от 25 до 29 октомври 2013 г. в град Сливен. Организатор на обучението беше Обединение "Общински капацитет-2013".

Групата на обучаемите беше комплектована от добре подготвени общински специалисти, които активно участваха в учебния процес. Георги Шопов проведе частта за Обучение на възрастни. Той успя отлично да поднесе учебния материал и да илюстрира теоретичната част с многобройни практически примери и съвети.

Специализираната част на обучението беше изнесена от експертите Галя Бърдарска и Дочка Велкова с отлична професионална подготовка, много и разностранни познания по преподаваната материя, интересен език и стил, добро владеене на аудиторията.

Голям интерес предизвикаха дискусиите и проведените ролеви игри.


_____________________________________________

Обучение на обучители за модул «Устройство на територията – устройствена политика и планиране»

1 ноември 2013 г.

Обучение на обучители за модул «Устройство на територията – устройствена политика и планиране» се проведе от 25 до 29 октомври 2013 г. в град Сливен. Организатор на обучението беше Обединение "Общински капацитет-2013", което освен с учебната част, беше ангажирано и с логистиката.

В обучението участваха общински експерти с много добра подготовка и ангажираност, което създаде отлична атмосфера за работа и предопредели добрите резултати от семинара.

Специализирана част от семинара беше проведена от Румен Апостолов , който демонстрира отлична професионална подготовка, задълбочени познания, както и добро владеене на аудиторията. Частта за обучение на възрастни беше поверена на Светла Янкова и Борислав Тафраджийски, които показаха богат практически опит и освен теоретични знания, предоставиха и много практически съвети на обучаемите.

Проведен беше тест и бяха раздадени сертификати за преминатото обучение. Групата показа отлична предварителна подготовка, голяма активност и желание да участва в по-нататъшния процес на обучение. Практически всички имат качества за включване в бъдещата експертната мрежа на НСОРБ.


_____________________________________________

Обучение на обучители по модул „Компетентности и правомощия на данъчната администрация”

30 октомври 2013 г.

От 25 до 28 октомври 2013 г., гр. Стара Загора се проведе обучение за 20 обучители по модул „Компетентности и правомощия на данъчната администрация”. Организатор на семинара беше Обединение „Общински капацитет 2013”.

Лекторите бяха отлично подготвени. Темата «Обучение на възрастни» беше изнесена от Ива Таралежкова, която е много компетентна, владее аудиторията и успява да предизвика дискусия. Специализираните теми бяха представени от Емилия Арсова и Цанка Ганева, които демонстрираха добра подготовка и практически опит, предложеха решения на общински проблеми.

В краят на втория ден на обучението, последните четири теми бяха раздадени на сформирани на място екипи, които се подготвиха и ги представиха пред останалите участници на следващия ден. Това допринесе до получаване на по-голям ефект от проведеното обучение на обучители.

Участниците вземаха активно участие в дискусиите и практическите занимания. За това допринасяше и доброто познаване на материята от всички. Особено оживена дискусия се проведе при обсъждане на внесеният в Народното събрание проект на ЗИД на ЗМДТ.

_____________________________________________

Обучение на обучители по тема „Протоколни и обредни дейности на общините”

28 октомври 2013 г.

Националното сдружение на общините организира за първи път обучение на тема „Протоколни и обредни дейности на общините”. Обучението на обучителите се проведе от 23 до 26 октомври 2013 г. в гр. София, Парк хотел Москва, зала „Конферанс 5“.

РААБЕ България ООД организира цялостното обучение, както и логистиката на семинара.

Целта на семинара беше подготовка на лектори за бъдещите обучения на секретари на общини, ръководители и служители, отговарящи за спазването на протокола в общината, както и ръководители и служители, отговарящи за обредните дейности в общините по тема „Протоколни и обредни дейности на общините”. В рамките на семинара посочените по-долу лектори проведоха обучение по следните тематични модули:

  • Държавен протокол. Видове официални церемонии. Основни държавни символи – знаме, герб, печат, химн – лектор Васил Панчаров;
  • Протоколна дейност в работата на общинската администрация – специфика, правила - лектор Васил Панчаров;
  • Методи и техники за обучение на възрастни – лектор Ива Таралежкова;
  • Примерни общински модели за оформление на зали, работни места, административни документи - лектор Васил Панчаров;
  • Нормативна уредба на общинските обредни дейности (ритуали) – лектор Андрей Андреев;
  • Изисквания към ритуалите – визия, стил, етикет и протокол - лектор Методи Петров;


Дискусии предизвика нормативната уредба и промените в нея, касаещи създаването и дейността на обредните домове (радостни и тъжни ритуали) към общините от средата на миналото столетие до настоящия момент, дейността на частните погребални агенции и липсата на строга регламентация на изискванията на които те следва да отговарят, както и на многобройните съдебни дела, които те водят срещу общинските обредни домове, ползвайки нормативно неуредените въпроси и стремейки се изцяло да завземат нишата на услугите по тъжните ритуали.

Проведените ролеви игри и практическите задачи предизвикаха интереса на участниците и те с желание се включиха в тях. Активността на участниците в обучението беше много добра както по темите, разглеждащи протокола в общините, така и по въпросите на обредните дейности. Най-активни бяха Анелия Василева, секретар на община Мъглиж, Анелия Градишка, длъжностно лице по ГС, Столичен дом за радостни обреди, Вержиния Стойкова, организатор обредни дейности, община Ловеч, Веселина Казакова-Стефанова, Управител на обреден комплекс, община Сливен, Камелия Асенова-Джиновска, Директор, община Кюстендил, Красимира Ятакчиева, н-к отдел „Хуманитарни и соц. Дейности”, община Тополовград, Мария Кусимитрева, управител Обреден дом, община Петрич, Мария Тинчева, Директор на дирекция, община Гоце Делчев, Светлана Костадинова, гл. експерт „Протокол и ВО”, община Плевен, Таня Ангелова, секретар на община Вълчи дол, Теодор Белев, Директор на Обреден дом, Силистра.

_____________________________________________

Обучение на обучители по тема „Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси”

28 октомври 2013 г.

Обучението на обучителите по тема „Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси” се проведе от 23 до 26 октомври 2013 г. в гр. София, Парк хотел Москва, зала „Конферанс 1“. Организацията и цялостното провеждане на обучението, както и съпровождащата логистика, за които отговаряше РААБЕ България ООД, бяха на много добро ниво.

Целта на семинара беше подготовка на лектори за бъдещите обучения на секретари на общини, ръководители и служители по човешки ресурси в общините по тема „Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси”. Представянето на отделните теми на модула от страна на ключовите експерти, които водеха обучението, следваше последователността и подхода за разглеждане на теорията и провеждането на практическите занимания, които следва да прилагат в последствие подготвените обучители.

Ива Таралежкова проведе обучението по Методи и техники за обучение на възрастни. Ваня Новакова представи темите «Нормативна рамка за устройството и организацията на общинската организация», «Организационно структуриране на общинската администрация. Примерни модели за общини с различен мащаб» и «Длъжностни квалификационни стандарти. Примерни длъжностни характеристики», като наред с теоретичния материал разгледа различни казуси, свързани с устройството и организационното структуриране на общинските администрации, които бяха съпроводени със задълбочени дискусии. Проведените практически задачи по анализа на модели на действащи организационни структури на общини и по съставяне на примерни организационни структури на общини с различна численост на администрацията показаха добрата професионална подготовка на подбраните кандидати за лектори на последващите обучения. Снежанка Тодорова наред с разглеждането на действащата нормативна рамка по въпросите за трудовото и служебно правоотношение и системата за подбор, мотивиране и оценяване на общинските служители отдели време за анализ и обсъждане на практически казуси по тези въпроси, при което обучаемите взеха активно участие.

През четирите дни на обучението беше осигурено редовно присъствие на участниците, което показва тяхното сериозно отношение към обучението. Най-активни по време на обучението бяха Ани Христова Каменова, директор „Човешки ресурси“, община Видин, Боби Спиридонов Банчев, секретар, община Костинброд, Галина Радева Иларионова, секретар, община Иваново, Гюлтен Исмаилова Еминова, секретар, община Лозница, Елена Стефанова Балина, секретар, община Ракитово, Елка Стоянова Гьорина, началник отдел „ЧР и ГРАО“, община Тунджа, Любов Кирилова Добрева, секретар, община Драгоман, Митра Иванова Христова, началник отдел „Човешки ресурси“, община Стара Загора, Николай Дойчев Карагьозов, секретар, община Коприщица, Нора Стефанова Момчева, секретар, район Аспарухово, община Варна, Халиме Мехмедова Добруджан, секретар, община Завет, Соня Василева Христова, секретар, община Ловеч, София Венчова Янчева, секретар, община Благоевград.

_____________________________________________

Обучение на обучители по модул „Управление на отпадъците и опазване на околната среда”

23 октомври 2013 г.

От 18 до 21 октомври 2013 г. в гр. Сливен, хотел „Спорт Палас” се проведе обучение на обучители по модул „Управление на отпадъците и опазване на околната среда”. Обучени бяха 22 бъдещи лектори в семинарите на НСОРБ по проекта „Подобряване на общинския капацитет за подобряване на общинските услуги“.

Участниците получиха необходимите знания и техники за обучаване на възрастни. Лекторът Борислав Тахраджийски показа компетентност, владеене на аудиторията и нейното активиране. Задаваше въпроси на обучаемите, провокира тяхното участие и споделяне на добри практики от общините. Проведените практически задачи ангажираха вниманието на обучаващите, това доведе до колективна работа и показване как ще се работи в екип, когато започнат самите те да бъдат обучители.

Темите по управление на отпадъците и опазване на околната среда бяха изнесени от Яна Кирилова и Дочка Велкова, които също имат богат опит. Подготвените обучителните материали бяха добре подготвени и представени.

Практическите упражнения и ролевите игри бяха интересни за участниците и те влагаха експертиза и знания. В процеса на интензивни дискусии аудиторията се сближие и се създадоха положителни контакти за сформиране на бъдещите екипи от лектори.

Направени бяха предложения за изменения в националното законодателство, които НСОРБ да внесе пред компетентните органи.

_____________________________________________

Обучение на обучители по модул „Подобряване на общинските системи за финансов контрол и одит, управление на риска”

23 октомври 2013 г.

От 18 до 21 октомври в хотел „Конкорд”, гр. Велико Търново се проведе обучение на обучаващи на одитори и финансови контрольори по модул „Подобряване на общинските системи за финансов контрол и одит, управление на риска”. Обучени бяха 20 общински служители, които ще бъдат включени по-нататък в проекта като обучители.

За високото ниво на семинара допринесе добрата подготовка на лекторите. Ива Таралежкова, която изнесе темата за обучение на възрастни показа компетентност, владеене на аудиторията и успя да предизвика непрекъснат интерес. Опитът, който има и даде възможност да разнообрази поднасянето на материала и да увлече участниците в дискусии. Дарина Илиева притежава богат натрупан практически опит. Станка Ангелова е лектор е с много практически опит, както като обучител на възрастни така и в областта на местните финанси, в т.ч. системите за финансово управление и контрол и вътрешния одит. Предаде материала интересно и заинтригуващо, завладя аудиторията и предизвиква дискусии и споделяне на добри решения в практиката. Поля Косева демонстрира практически опит в общинската администрация и като обучител.

Участниците проявиха интерес към всички теми, вземаха активно участие в дискусиите и практическите занимания. За това допринасяше и доброто познаването на материала от всички и интереса им към споделени практики от техни колеги. Беше направено предложение за промяна в нормативната база: «Финансовите контрольори и вътрешните одитори да имат възможност да работят по европейски проекти и да получават за това допълнително възнаграждение, както останалите общински служители.»

_____________________________________________

Обучение на обучители по модул „ Методи и аналитични техники за дългосрочно бюджетно прогнозиране ”

23 октомври 2013 г.

20 обучители за модул „Методи и аналитични техники за дългосрочно бюджетно прогнозиране” бяха обучени на семинар, който се проведе от 18 до 21 октомври 2013 г. В гр. Велико Търново.

Презентациите и помощния материал за обучителите бяха разработени професионално и с практическа насоченост. Лекторите също показаха добра професионална подготовка, владеене на аудиторията и разнообразни обучителни техники. Обучението на възрастни беше преподадено от Спартак Керемедчиев, който успя да въвлече участниците в дискусии. Милена Божанова, Надя Каратова и Мариян Маринов също бяха отлично подготвени и представиха както теоретичната част, така и многобройни практически примери и съвети.

За ефективното протичане на семинара допринесе и това, че част от участниците вече имат опит като обучители.

Участниците направиха предложение да се разработят на национално ниво правила и техники за дългосрочно бюджетно прогнозиране. В ЗПФ има регламент само за правна възможност кметовете да прилагат програмно бюджетиране.

_____________________________________________

Обучение на обучители за модул Енергиен Мениджмънт

23 октомври 2013 г.

Семинар на тема „Обучение на обучители за модул Енергиен Мениджмънт“ се проведе в периода 18-21 октомври 2013 г. в Сливен. Логистиката на обучението, както и самото обучение бяха организирани от Обединение "Общински капацитет-2013".

Лекциите бяха изнесени от експерти на Обединението.

Светла Янкова изнесе частта за обучение на възрастни. Тя показа много добра професионална подготовка, натрупан опит като служител и лектор на програмата „Инициатива местно самоуправление“, който преподаде с лекота, с много практически примери и с добра връзка със залата. В частта за обучение на възрастни участва и Борислав Тавраджийски със също много добра подготовка, използване на практически примери и професионален подход.

Специализираната част от обучението беше извършена от Снежана Тодорова, която демонстрира задълбочени познания, добро водене на аудиторията, активиране чрез въпроси и организиране на дискусии и Добрин Савчев.

Обучителните модули са добре развити и бяха посрещнати добре от обучаемите. Обединение "Общински капацитет-2013" внимателно следеше учебния процес и декларира пред обучаемите готовност да отрази техните бележки, предложения и коментарии по темите на обучението. Обучаемите се включиха активно в дискусиите, практическите задачи и ролевите игри.


_____________________________________________

Приключи обучението на кметове на кметства и кметски наместници

10 октомври 2013 г.

Националното сдружение на общините в Република България организира в рамките на проекта „Подобряване на общинския капацитет за подобряване на общинските услуги“ първото масово обучение на кметове на кметства и кметски наместници. В периода юли – септември 2013 година бяха проведени 48 семинара, в които взеха участие 776 кметове на кметства и 717 кметски наместници от цялата страна.

За много от участниците това беше не само първо обучение, но и първа възможност да общуват с колегите си от други общини, да обменят практики, да зададат въпроси, да споделят проблеми. Дискусиите разкриха ежедневните трудности, с които се сблъскват тези представители на местното самоуправление поради неясна нормативна база, многобройните задължения, произтичащи от различни закони и отсъствието на ресурс за тяхното изпълнение. Бяха направени предложения за промени в нормативната база, но и бяха споделени практики как да бъдат решавани тези проблеми.

Лекциите бяха посрещани с интерес, но с най-голямо внимание се ползваха казусите и особено ролевите игри, които разкриха неподозирани театрални таланти сред участниците.

Като лектори бяха ангажирани също кметове на кметства и кметски наместници. Въпреки, че трябваше да се изправят пред свои колеги и да ги обучават, те се справиха отлично и в тяхно лице НСОРБ откри група от експерти, които ще бъдат ангажирани както в следващи обучения, така и в работата на комисии и при подготовката на документи. А и всеки от семинарите открои група от 8 – 10 участници, които са потенциални лектори и експерти.
Общото мнение, което доминираше във всеки от семинарите беше, че кметовете на кметства и кметските наместници имат нужда от ежегодно обучение, както по текущи проблеми, така и по новата нормативна база и те очакват НСОРБ да организира такива семинари.

_____________________________________________

В гр. Пловдив се проведе обучение за обучители

24 юни 2013

В периода 18-21 юни 2013 г. в гр. Пловдив се проведе обучение за обучители по модул „Правомощия на кметове на кметства”. За обучители бяха обучени 25 кметове на кметства и кметски наместници от Южна България.


_____________________________________________

Стартираха обученията за обучители по модул „Правомощия на кметове на кметства”

18 юни 2013

В периода 13-16 юни 2013 г. в гр. Ловеч се проведе обучение за обучители по модул „Правомощия на кметове на кметства”. За обучители бяха обучени 25 кметове на кметства и кметски наместници от Северна България.


_____________________________________________