Регистрационна форма за участие - Център за закрила на децата в ЮИЕ
Формата можете да намерите
ТУК2015-а година стартира с още обучения на ЕИПА

27 февруари 2015 г.

От началото на 2015 г. ЕИПА проведе обучения по теми „Правила за Европейски обществени поръчки, политика и реформи“, „Анализ на ползите и разходите от финансирането на Европроекти: Защо и как?“ и „Представяне на програмния период 2014-2020 на Европейските, структурни и инвестиционни фондове“. Обученията са финансирани по Проект „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт” №: 0118-НСОРБ-1.10; BG161PO002-1.10.01-0001-C0001 и договор за предоставяне на БФП  №: 48/13.03.2013 се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по  Структурните фондове”, Мярка на подкрепа 10: „Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани по СКФ”.

НСОРБ включи представители на общините в следващите две обучения през март – по въпросите за обществените поръчки и през април – за финансово управление на проекти.

245 души, през новата година, имат възможността да се включат и да получат допълнителни експертни знания от лекторите от Европейския институт за публична администрация в градовете Маастрихт, Барселона и Брюксел.

Общо във всички обучения на Европейския институт за публична администрация се включиха 873 участници.

Резултатите от мащабната обучителна програма на НСОРБ бяха представени на заключително събитие

7 март 2014 г.

На 6 март 2014г., в гр.София, в рамките на XXVI-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България, бе проведено заключителното събитие по проект № К12-22-1/29.09.2012г. „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Събитието бе уважено от над 400 кметове на общини, общински съветници, партньорски организации и медии.

Г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, представи резултатите от изпълнението на проекта и бъдещи дейности на НСОРБ за разширяване капацитета на общините. Това, което проекта успя да постигне, бе организирането на обучителни модули и фокус върху услуги, за които не е провеждано обучение през последните 20 години. Успешно бе приложен и метода кметове на кметства, съветници и общински служители да обучават своите колеги, което доказа тезата, че най-добрият обучител е този, който изпитва същите ежедневни проблеми. Постигнатият индикатор е 408 обучени за обучители общински служители и изборни лица. Създадена бе и тази Интернет-платформа, с помощта на която общините ще имат достъп до обучителни модули, добри практики, практически казуси, консултации и др. Инвестицията в тази обучителна платформа ще подпомогне в постоянния и устойчив обмен на знание между общините в България. За 6 месеца бяха проведени 192 обучения и обучени близо 5400 кметове, съветници и общински служители на регионален принцип. През цялото време на обученията беше търсено мнението на участниците, като сме изключително благодарни за огромния брой на дадените положителни оценки и коментари. В края на месец март ще бъдат изпратени до общините и подготвените 17 практически наръчници по всички ключови теми. Това, което предстои в следващите дни е създаването на устойчиви експертни мрежи и разширяване на съществуващите. До края на март ще бъде изготвен анализ и оценка от ефективността на проведените обучения, ще бъдат идентифицирани потребности от бъдещи такива.

Гост на заключителното събитие бе г-жа Моника Димитрова-Бийчър – ръководител на УО на ОПАК.


В своето приветствие г-жа Димитрова-Бийчър очерта основните моменти в новата Оперативна програма „Добро управление”, правоприемник на ОПАК. „Инвестицията в хората е най-важна и остава приоритет за нас”, подчерта тя и допълни, че приоритетната ос относно човешките ресурси, както и инициативите за разработване на общинските планове за развитие, се запазват и в новата програма. „Опростяване на правилата, преминаване от хартия към електронен документооборот, нов подход при възлагането на обществените поръчки с цел минимизиране на риска от налагане на финансови корекции – това е само малка част от улесненията, които предвиждаме през следващите години”. Ръководителят на ОПАК обърна внимание и на нововъведение съгласно новите регламенти на Европейския съюз, според което при финансирането от Европейския социален фонд е възможно закупуване на техника и хардуер, без настоящото ограничение от 10 % допълващо финансиране. Тя призова общинските служители към активност при преговорите за новите оперативни програми и изготвянето на стратегическите документи, които ще са основата за определяне на финансирането на ОПДУ.

Най-приятната част от заключителното събитие бе връчването на почетни грамоти и награди за най-активните участници в проекта по 4 предварително избрани номинации:
• В категория „Най-активен и одобряван обучител“ бе награден г-н Красимир Иванов – кмет на с.Коиловци, община Плевен. Той получи най-високата оценка от участниците в обученията.
• В категорията „Община, излъчила най-много обучители“ спечели Столична община, която излъчи 32 свои служители за обучители по отделните модули
• В категорията „Община с най-активните в обученията служители“ победител е община Ловеч.
• Наградата „Община с най-много обучени служители“ бе спечелена от община Белоградчик.

_____________________________________________